องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560       [ เข้าชม :  2013 ]
  
อำนาจหน้าที่ภารกิจอบต.       [ เข้าชม :  405 ]
  
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร       [ เข้าชม :  434 ]
  
การบังคับใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฯ       [ เข้าชม :  2103 ]
  
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง       [ เข้าชม :  509 ]
  
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560       [ เข้าชม :  511 ]
  
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       [ เข้าชม :  555 ]
  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ( การผลิตมะม่วงนอกฤดู)       [ เข้าชม :  556 ]
  
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.หนองกุง ปี 2558       [ เข้าชม :  596 ]
  
การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)       [ เข้าชม :  519 ]
  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรCape Seal      [ เข้าชม :  524 ]
  
ประกาศราคากลาง อบต.หนองกุง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจร Cape Seal      [ เข้าชม :  1694 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ      [ เข้าชม :  1562 ]
  
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)      [ เข้าชม :  2033 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง      [ เข้าชม :  426 ]
  
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร      [ เข้าชม :  338 ]
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      [ เข้าชม :  1536 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ      [ เข้าชม :  1568 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงการ      [ เข้าชม :  1368 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ      [ เข้าชม :  1275 ]
  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพอบต.หนองกุง      [ เข้าชม :  580 ]
  
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน      [ เข้าชม :  606 ]
  
โครงการตักบาตรถนนสายบุญ หมู่ 2 บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง      [ เข้าชม :  633 ]
  
กิจกรรม วันผู้สูงอายุ ปี 2557      [ เข้าชม :  697 ]
  
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (Spec)      [ เข้าชม :  694 ]
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว      [ เข้าชม :  596 ]
  
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.หนองกุง?      [ เข้าชม :  693 ]
  
การจัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      [ เข้าชม :  661 ]
  
กิจกรรมวันพ่อ      [ เข้าชม :  791 ]
  
การรับสมัครรับเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาที่หมดวาระ      [ เข้าชม :  1358 ]
  
 

 
  

  
     เทิดทูลสถาบัน     (อ่าน 96,084/ ตอบ 29,307)   
     ylq     (อ่าน 262,133/ ตอบ 113,622)   
     ylq     (อ่าน 165,428/ ตอบ 48,233)   
     ylq     (อ่าน 97,302/ ตอบ 31,625)   
     dCXNn5pBN83     (อ่าน 215,259/ ตอบ 50,650)   
     ylq     (อ่าน 71,419/ ตอบ 25,195)   
     ylq     (อ่าน 253,723/ ตอบ 102,167)   
     ylq     (อ่าน 133,702/ ตอบ 45,273)   
     ylq     (อ่าน 4,954/ ตอบ 29)  
     ylq     (อ่าน 5,109/ ตอบ 35)  
     ylq     (อ่าน 5,880/ ตอบ 49)  
     ylq     (อ่าน 4,797/ ตอบ 33)  
     ylq     (อ่าน 5,006/ ตอบ 37)  
     ylq     (อ่าน 4,843/ ตอบ 45)  
     ylq     (อ่าน 5,905/ ตอบ 46)  
     ylq     (อ่าน 4,471/ ตอบ 35)  
     ylq     (อ่าน 4,390/ ตอบ 26)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง