องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560       [ เข้าชม :  635 ]
  
อำนาจหน้าที่ภารกิจอบต.       [ เข้าชม :  198 ]
  
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร       [ เข้าชม :  218 ]
  
การบังคับใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฯ       [ เข้าชม :  622 ]
  
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง       [ เข้าชม :  273 ]
  
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560       [ เข้าชม :  354 ]
  
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       [ เข้าชม :  378 ]
  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ( การผลิตมะม่วงนอกฤดู)       [ เข้าชม :  391 ]
  
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.หนองกุง ปี 2558       [ เข้าชม :  402 ]
  
การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)       [ เข้าชม :  373 ]
  
 

ประกาศราคากลาง อบต.หนองกุง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจร Cape Seal      [ เข้าชม :  98 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ      [ เข้าชม :  120 ]
  
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)      [ เข้าชม :  368 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง      [ เข้าชม :  194 ]
  
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร      [ เข้าชม :  184 ]
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      [ เข้าชม :  554 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ      [ เข้าชม :  623 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงการ      [ เข้าชม :  627 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ      [ เข้าชม :  630 ]
  
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองกุง      [ เข้าชม :  662 ]
  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพอบต.หนองกุง      [ เข้าชม :  363 ]
  
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน      [ เข้าชม :  378 ]
  
โครงการตักบาตรถนนสายบุญ หมู่ 2 บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง      [ เข้าชม :  431 ]
  
กิจกรรม วันผู้สูงอายุ ปี 2557      [ เข้าชม :  491 ]
  
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (Spec)      [ เข้าชม :  489 ]
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว      [ เข้าชม :  452 ]
  
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.หนองกุง?      [ เข้าชม :  542 ]
  
การจัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      [ เข้าชม :  510 ]
  
กิจกรรมวันพ่อ      [ เข้าชม :  607 ]
  
การรับสมัครรับเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาที่หมดวาระ      [ เข้าชม :  1221 ]
  
 

 
  

  
     dCXNn5pBN83     (อ่าน 74,335/ ตอบ 18,284)   
     ylq     (อ่าน 1,756/ ตอบ 161)   
     ylq     (อ่าน 2,364/ ตอบ 56)  
     ylq     (อ่าน 1,208/ ตอบ 36)  
     ylq     (อ่าน 866/ ตอบ 16)  
     ylq     (อ่าน 1,452/ ตอบ 21)  
     ylq     (อ่าน 1,007/ ตอบ 15) 
     ylq     (อ่าน 952/ ตอบ 14) 
     ylq     (อ่าน 929/ ตอบ 13) 
     ylq     (อ่าน 525/ ตอบ 12) 
     ylq     (อ่าน 985/ ตอบ 14) 
     ylq     (อ่าน 646/ ตอบ 19)  
     ylq     (อ่าน 962/ ตอบ 11) 
     ylq     (อ่าน 935/ ตอบ 13) 
     ylq     (อ่าน 852/ ตอบ 13) 
     ylq     (อ่าน 935/ ตอบ 10) 
     ylq     (อ่าน 1,426/ ตอบ 22)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง