องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560       [ เข้าชม :  192 ]
  
อำนาจหน้าที่ภารกิจอบต.       [ เข้าชม :  49 ]
  
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร       [ เข้าชม :  73 ]
  
การบังคับใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฯ       [ เข้าชม :  283 ]
  
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง       [ เข้าชม :  128 ]
  
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560       [ เข้าชม :  243 ]
  
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       [ เข้าชม :  270 ]
  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ( การผลิตมะม่วงนอกฤดู)       [ เข้าชม :  291 ]
  
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.หนองกุง ปี 2558       [ เข้าชม :  283 ]
  
การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)       [ เข้าชม :  280 ]
  
 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)      [ เข้าชม :  65 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง      [ เข้าชม :  60 ]
  
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร      [ เข้าชม :  51 ]
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      [ เข้าชม :  258 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ      [ เข้าชม :  334 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงการ      [ เข้าชม :  332 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ      [ เข้าชม :  356 ]
  
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองกุง      [ เข้าชม :  390 ]
  
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร      [ เข้าชม :  140 ]
  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน      [ เข้าชม :  151 ]
  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพอบต.หนองกุง      [ เข้าชม :  230 ]
  
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน      [ เข้าชม :  240 ]
  
โครงการตักบาตรถนนสายบุญ หมู่ 2 บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง      [ เข้าชม :  305 ]
  
กิจกรรม วันผู้สูงอายุ ปี 2557      [ เข้าชม :  368 ]
  
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (Spec)      [ เข้าชม :  367 ]
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว      [ เข้าชม :  366 ]
  
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.หนองกุง?      [ เข้าชม :  457 ]
  
การจัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      [ เข้าชม :  419 ]
  
กิจกรรมวันพ่อ      [ เข้าชม :  508 ]
  
การรับสมัครรับเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาที่หมดวาระ      [ เข้าชม :  1133 ]
  
 

 
  

  
     dCXNn5pBN83     (อ่าน 46,105/ ตอบ 12,461)   
     ylq     (อ่าน 400/ ตอบ 17)  
     ylq     (อ่าน 649/ ตอบ 21)  
     ylq     (อ่าน 465/ ตอบ 9) 
     ylq     (อ่าน 506/ ตอบ 14) 
     ylq     (อ่าน 362/ ตอบ 8) 
     ylq     (อ่าน 368/ ตอบ 7) 
     ylq     (อ่าน 547/ ตอบ 13) 
     ylq     (อ่าน 328/ ตอบ 8) 
     ylq     (อ่าน 346/ ตอบ 9) 
     ylq     (อ่าน 636/ ตอบ 12) 
     ylq     (อ่าน 423/ ตอบ 8) 
     ylq     (อ่าน 401/ ตอบ 9) 
     ylq     (อ่าน 442/ ตอบ 10) 
     ylq     (อ่าน 430/ ตอบ 10) 
     ylq     (อ่าน 336/ ตอบ 9) 
     ylq     (อ่าน 434/ ตอบ 7) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง